三年级语文上册7、8单元复习题

点击下载课件:[ 下载地址1 ]
课件简介:
  • 课件名称: 三年级语文上册7、8单元复习题 /li>
  • 课件科目: 三年级语文课件
  • 制作软件: ppt
  • 授权方式: 免费ppt
  • 下载次数: 187
  • 更新时间: 2012-01-03
  • 本站永久域名: www.5ykj.com
  • 联系管理员: 13807847103。
    QQ:280719422

看拼音写词语
 máo dùn      jí  hé     zhāo  jià     wū  guī     zhàn chǎng  
(                 )       (          )     (                 )      (              )      (                       )   
 gù   rán       zì  weì   shén wēi      jiāo  ào     ào  màn
(             )    (          )   (            )   (           )     (             )
 jīng  yà      xiāng  tí bìng lùn      zī shì     yuàn  yì
(            )    (                           )   (         )    (            )
 wén  jìng    lún  liú    zhù  shì    qíng  xù    jiǎng  shù
(             )    (         )   (           )   (            )  (               )
 píng  xī    jiào yù jiā    píng  zi    wēi  xiǎn     shùn  lì
(            )  (              )   (          )   (             )   (            )
 bù jiǎ sī suǒ    jī  dòng    huò  dé    pàn  wàng    jǐ  yǔ
(                  )    (          )   (           )   (               )   (         ) 
 lì kè     àn  shì    kuān  yù   cāi  cè    zhù  yuàn     tǐ  tiē
(        )  (          )  (             ) (         )    (               )   (        )  
 máo dùn      jí  hé     zhāo  jià     wū  guī     zhàn chǎng  
(   矛  盾   )       (   集合 )     (   招架   )      ( 乌龟      )      (      战场      )   
 gù   rán       zì  weì   shén wēi      jiāo  ào     ào  màn
(  固然   )    (  自卫    )   (  神威 )   ( 骄傲   )     ( 傲慢  )
 jīng  yà      xiāng  tí bìng lùn      zī shì     yuàn  yì
( 惊讶 )          ( 相提并论  )          (  滋味  )    ( 愿意  )
 wén  jìng    lún  liú    zhù  shì    qíng  xù    jiǎng  shù
( 文静  )    (轮流   )   ( 注视  )     (情绪     )  (  讲述  )
 píng  xī    jiào yù jiā    píng  zi    wēi  xiǎn     shùn  lì
(平息  )     ( 教育家 )   (瓶子  )      ( 危险 )      (顺利 )
 bù jiǎ sī suǒ    jī  dòng    huò  dé    pàn  wàng    jǐ  yǔ
(不假思索   )    (激动  )     ( 获得  )      (盼望   )   (给予   ) 
 lì kè     àn  shì    kuān  yù   cāi  cè    zhù  yuàn     tǐ  tiē
(立刻)  (暗示  )  ( 宽裕    )     (猜测 )    (祝愿    )   ( 体贴  )  

上一个课件: